“Danh vọng, địa vị, chức vụ đôi khi khiến cho một người không thể đạt được những gì mà họ mong muốn.
Chỉ khi không còn là ai thì một người mới có thể trở thành bất kỳ ai.”

Về bản thân …

 

 
Xem thêm